برگشت محصول به هزینه خودمان و عودت مبلغ به شرط استفاده نشدن بیشتر از ۳۰۰ گرم

برگشت محصول و ارسال مجدد محصول جدید طبق اسیاب خواسته شده 

امکان مرجوع وجود نداره